Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Sociale media wel of niet doen? En hoe gaan we dit dan archiveren?

Afgelopen maand las ik dat de Tweede Kamer vindt dat rijksambtenaren geen gebruik meer zouden mogen maken van TikTok op hun (zakelijke) mobiele telefoon. Sterker nog, alle rijksambtenaren hebben de opdracht gekregen om deze app van hun telefoon te verwijderen. In het spoor van de rijksoverheid hebben ook diverse provinciale en gemeentelijke organisaties hun personeel opgedragen om de TikTok-app te verwijderen. De belangrijkst reden voor het verwijderen is dat TikTok Chinese politieke connecties zou hebben en derhalve spionage gevoelig is.

Lees verder

Nieuwe informatiewetgeving – ziet u het bos nog?

Recent is er wet- en regelgeving van kracht geworden over het digitaal communiceren en delen van informatie met de overheid en er staan nog diverse wetten op stapel. Ook traden specifieke wetten in werking die voorschrijven welke gegevens een overheid of burger wel of niet mag verwerken. Daarbovenop verschenen nieuwe informatiewetten en -regelingen die randvoorwaarden en eisen stellen aan de openbaarheid, bewaartermijnen, hergebruik, toegankelijkheid en beveiliging van informatie. Veel informatiebeheerders zien door deze juridische bomen het informatiebos niet meer. Zou een algemene informatiewet ons kunnen helpen dit zicht weer terug te krijgen?

Lees verder

De Wet bescherming klokkenluiders en de informatiefunctie

Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden. De Wet bescherming klokkenluiders is de nieuwe naam voor haar voorganger, de Wet Huis voor klokkenluiders. De laatste moest vanwege EU-regelgeving aangepast worden. De aanpassingen hebben tot doel de reikwijdte van de regeling en de bescherming van de klokkenluiders te vergroten. In dit artikel licht ik een paar van de wijzigingen toe om vervolgens in te gaan op de vraag in hoeverre dit consequenties heeft voor de wijze waarop (overheids)organisaties hun informatie beheren.

Lees verder

Ontwikkelingen Wet open overheid

In februari schreef ik een bijdrage over het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over het bewaren van chatberichten met als titel ‘Kan dit weg? Nee’. Sindsdien zijn er weer diverse ontwikkelingen rond de uitvoering van de Wet open overheid (Woo) te melden.

Lees verder

Nederlandse overheid onvoldoende transparant?

In februari van dit jaar schrok ik op van het bericht dat de Europese Commissie Nederland voor de rechter wil brengen vanwege een gebrek aan transparantie van de overheid. België, Bulgarije, Letland en Nederland hebben een EU-richtlijn voor een transparantere overheid nog niet overgenomen en verwerkt in de eigen wetgeving. Om dat proces te versnellen, dreigt de Europese Commissie nu met het Hof van Justitie. Het Hof kan Nederland en de andere genoemde landen een boete opleggen.

Lees verder

Artikelen

Toezicht op informatie. Hoe kunnen we dat het beste organiseren?

Informatie komt in allerlei vormen en kanalen tot ons en wordt door ons even zo makkelijk weer gedeeld, opgeslagen en gecreëerd. Als overheid dienen we grip te krijgen en houden op al deze data en documenten: om ons werk goed te kunnen doen, om verantwoording af te leggen en/of om terug te grijpen op gemaakte afspraken en opgesteld beleid. Wet- en regelgeving behartigen hierbij de belangen van andere overheden, bedrijven en burgers en zijn daar voor wat betreft informatie met een inhaalslag bezig. De Archiefwet, de Wet open overheid, de AVG, de Wet digitale overheid, de Algemene Informatiewet, baselines informatiebeveiliging (BIO’s) en veel andere regelgeving proberen overheden kaders te bieden voor een goed, veilig en duurzaam informatiebeheer.

Lees verder

Een ministerie voor informatie en digitalisering?

Onlangs las ik in Binnenlands Bestuur een artikel van Marjolein van Trigt. In dit artikel schijft zij dat de KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland) pleit voor het aanstellen van een minister van informatie en digitalisering. Ook stelt ze dat de transparantie van de overheid gediend is met het controversieel verklaren van de Archiefwet. Ik ben het met beide uitspraken eens.

Lees verder

Van PLOOI naar verwijsindex

De vaststelling van de plaats waar bestuursorganen op grond van de Wet open overheid (Woo) actief openbaar te maken documenten beschikbaar moeten stellen, heeft een bewogen geschiedenis. In de Woo vinden we dit onderwerp nu terug in artikel 3.3b. Dat artikel bepaalt dat de openbaarmaking van documenten wordt gedaan op elektronische wijze op een door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK) in stand gehouden digitale infrastructuur. Dat artikel kwam pas laat in de Woo. De invulling ervan wijzigde recent nog.

Lees verder

Ontwikkelingen rond de Wet open overheid (Woo)

In maart van dit jaar informeerden wij u in de bijdrage ‘Monitor Informatiehuishouding in kader van de Woo’ over de stand van zaken rond de invoering van de Woo bij provincies, gemeenten en waterschappen en het onderzoek dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hiertoe bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen was gestart. In de afgelopen maanden zijn de resultaten van dit VNG-onderzoek openbaar geworden en hebben ook provincies en waterschappen hun onderzoeken afgerond. Voldoende aanleiding om u over deze en andere ontwikkelingen rondom de Woo bij te praten.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer