Wijziging Archiefwet

Voor de zomer heeft minister Slob van OCW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voorgenomen modernisering van de Archiefwet 1995. Het ministerie staat open voor opmerkingen en suggesties van derden ter modernisering van de Archiefwet, waaronder die van deelnemers aan de kennistournee die het Kennisnetwerk Informatie en Archief organiseert, en er komt een openbare internetconsultatie.

Voornemens minister

In zijn brief van 13 juni 2018 legt de minister uit wat zijn plannen zijn met de Archiefwet, waaronder de wijziging van de overbrengingstermijn van 20 naar 10 jaar, actualisering van de begrippen en werkwijzen, en zorg voor bijpassende, eenduidige normen. De Archiefwet moet gaan aansluiten op de gevolgen van de verschuiving van papier naar digitaal en de wens tot meer transparantie in het overheidshandelen zoals te regelen via het initiatiefvoorstel Wet open overheid. Concreet wil de minister de wet laten aanpassen op onderdelen als e-depot en archiefbewaarplaatsen, toezicht, ‘overbrengen’ in de huidige tijd en ketenarchivering. De minister gaat in dit vernieuwingstraject samenwerken met de decentrale overheden en vertegenwoordigers uit het vakgebied, de branche en de instellingen.

Participatie koepelorganisaties

Concreet heeft hij de koepelorganisaties van provincies, gemeenten en waterschappen uitgenodigd deel te nemen in onderzoekstrajecten naar de kosten van het overbrengen van ‘jonger archief’, de normering van e-depots en aanpassing van de regels voor archiefruimten. Hopelijk stimuleren de VNG, IPO en Unie van Waterschappen hun leden om projecten rond de vervroegde overbrenging van digitaal archief te starten en hun ervaringen te delen.

Kritische vragen

In een eerste reactie hebben de leden van de vaste kamercommissie van OCW de nodige kritische vragen over de voorgenomen herziening van de Archiefwet, zoals is te lezen in het verslag van het schriftelijk overleg met de minister in september jongstleden. Ze dringen aan op een goede analyse van de problemen die aan het licht zijn gekomen in het kader van het project Archief 2020 en pleiten voor onderzoek naar ervaringen in het buitenland. Ook vragen ze de minister om zich uit te spreken over de manier waarop de herziening van de Archiefwet zich verhoudt tot het initiatiefvoorstel Wet open overheid.

Meepraten?

Bij het ministerie van OCW is een projectorganisatie voor de wijziging van de Archiefwet gestart. Vragen, opmerkingen en suggesties kan men e-mailen naar de postbus: archiefwet@minocw.nl. In 2019 zal iedereen op het nieuwe wetsvoorstel kunnen reageren via een openbare internetconsultatie. Dit najaar gaan medewerkers van OCW in gesprek met deelnemers aan de kennistournee die het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) op een aantal plaatsen in ons land organiseert.