wet- en regelgeving

Inhoud

Artikelen en blogs

Wet open overheid, Wet hergebruik overheidsinformatie en open data

In april werd de Wet open overheid door de Tweede Kamer aangenomen. De transparante overheid is aangekondigd in de visie Open Overheid (2013). Hierin wordt bepaald dat de Nederlandse overheid een open overheid wil zijn. Dit betekent een transparante overheid, die zoveel mogelijk informatie en data aan de samenleving beschikbaar stelt; een overheid die samenwerkt met tal van partijen en deze faciliteert; en een toegankelijke overheid, die openstaat voor iedereen. Wat behelzen bovengenoemde wetten en wat merkt de informatieprofessional hiervan?

Lees verder

Datalekkage

Sinds 1 januari 2016 geldt er een meldplicht van het lekken van informatie. Dit is een aanscherping van de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en tegelijkertijd wordt het College bescherming persoonsgegevens omgevormd tot Autoriteit Persoonsgegevens met de bevoegdheid bestuurlijke boetes uit te delen. Vooral dit laatste aspect laat zien dat het de overheid menens is als het gaat om bescherming van persoonsgegevens.

Lees verder

Digitalisering van het procesrecht

In het regeerakkoord (2012) kondigden de coalitiepartijen VVD en PvdA aan dat zij het civiele en bestuurlijke procesrecht wilden vereenvoudigen en digitaliseren. Deze veranderingen zijn bedoeld om de rechterlijke macht toegankelijker en de rechtsgang eenvoudiger te maken en de kwaliteit van rechtspraak te (blijven) waarborgen. De vereenvoudiging van het procesrecht is een technisch-procedurele aangelegenheid die de informatieprofessional voor kennisgeving kan aannemen: basisprocedures worden zoveel mogelijk op dezelfde wijze uitgevoerd, de rechter doet waar mogelijk sneller een uitspraak en dergelijke. De digitalisering van het procesrecht (civiel en bestuursrechtelijk) heeft echter wel invloed op het werk van de informatieprofessional bij bijvoorbeeld overheidsorganisaties. Zo zullen er straks geen stukken van de rechtbank meer in de postzak zitten.

Lees verder

Handreiking Strategisch Informatieoverleg (SIO) verschenen

Eind februari is de Handreiking Strategisch Informatieoverleg (SIO) gepresenteerd als een van de producten van AIDO (Archiefinnovatie decentrale overheden). In AIDO werken het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nauw samen aan de vergroting van het bestuurlijke draagvlak en ondersteuning van het werkveld door middel van diverse projecten ten behoeve van de benodigde archiefinnovatie. De samenwerking binnen AIDO gebeurt in afstemming met het programma Archief 2020. De Handreiking SIO is een concreet resultaat van het project ‘Kwaliteitssystemen voor het archiefbeheer’. In de zomer van 2014 begon de werkgroep van vertegenwoordigers van de drie koepels - onder leiding van Gert Zwagerman van het Stadsarchief Amsterdam - aan de handreiking en op 9 maart 2015 wordt de Handreiking gepresenteerd tijdens het eerste ‘AIDO-congres’ in Nieuwegein.

Lees verder

Open overheid en het informatieregister

In juli 2014 schreef ik in e-docmanager over de Wet open overheid en het informatieregister. Ik gaf toen aan dat het voor DIV zaak was de ontwikkelingen rond deze wet in de gaten te houden. In november werd door dr. mr. Guido Enthoven het essay 'Open het systeem; over actieve openbaarheid en een informatieregister' geschreven. Op verzoek van het Nationaal Archief heeft Enthoven onderzoek verricht naar open overheidsinformatie en presenteert hij een aantal oplossingsrichtingen om tot een informatieregister te komen. In de discussie rond de Wet open overheid is het informatieregister een issue. In het essay worden we uitgenodigd de discussie te voeren. Laten we dat doen.

Lees verder

De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden

Op 25 februari jl. ging de website van het Programma Archief 2020 live en verscheen de Handreiking vervanging archiefbescheiden als eerste product van dit innovatieprogramma. In Archief 2020 werken de archiefsector en alle lagen van openbaar bestuur in Nederland samen om te komen tot duurzame toegankelijkheid van (digitale) overheidsinformatie en een toekomstvaste archieffunctie. Archief 2020 is medio 2013 formeel gestart en loopt tot en met 2016. Projectleider Peter Diebels en (eind)redacteur Margreet Windhorst gaan nader in op totstandkoming en inhoud van de Handreiking.   

Eerste resultaat van Programma Archief 2020

Een van de 5 doelen van Archief 2020 is ‘Digitale duurzaamheid’ (naast Openbaarheid, Toegankelijkheid, Documenteren van de samenleving en Kwaliteitszorg en bestelversterking).  Vanuit deze doelstelling is de Handreiking opgesteld. In 2013 veranderden de archiefwettelijke regels rond de vervanging van archiefbescheiden en alle overheden hadden behoefte aan een praktisch handvat rond de toepassing van de regels. Een werkgroep, samengesteld uit deskundigen en gebruikers, onderzochten de technische, juridische en procesmatige aspecten van vervanging en stelden gezamenlijk de opbouw en definitieve tekst vast.

Lees verder

De gemeentelijke selectielijst wordt geheel herzien

In 2012 is de laatste gemeentelijke selectielijst vastgesteld na een voorbereiding van enkele jaren. Hiermee voldoet deze lijst nog niet aan de eisen die het ministerie van OCW stelt en zijn vastgelegd in de Nieuwe Selectiemethodiek, zoals die is ontwikkeld door het Nationaal Archief.

Lees verder

Wat doen we met de gewijzigde Archiefwet- en regelgeving?

In 2012 is er op het gebied van Archiefwet- en regelgeving veel gebeurd. De Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) is in werking getreden. De Archiefregeling is uitgebreid met nieuwe regels voor de vervanging van papieren archiefbescheiden. Het Archiefbesluit stelt nieuwe eisen aan de opzet en vaststelling van archiefselectielijsten. Tenslotte werden in het Archiefconvenant tussen OCW, VNG, IPO en Unie van Waterschappen een aantal afspraken vastgelegd, waaronder belangrijke afspraken over E-depots.

Lees verder