Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Gevolgen van de Omgevingswet voor het beheer van bodemdossiers

P.G.M. Diebels

September 2022
Op 12 juli jl. stemde de Eerste Kamer in meerderheid voor de motie Rietkerk om de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) van 1 januari 2023 niet te wijzigen. Alleen een negatief oordeel van het Adviescollege ICT-toetsing over de stabiliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM’s) kan in oktober nog roet in het eten gooien.
Als het Adviescollege ICT-toetsing positief adviseert over het DSO en de TAM’s zal op 1 november het koninklijk besluit voor de inwerkingtreding in het Staatsblad kunnen worden gepubliceerd. Dan hebben overheden nog twee maanden om geheel klaar te zijn voor de invoering zelf.
Gemeenten en provincies gaan nu uit van de invoering van de wet op 1 januari en werken de komende maanden voortvarend aan een afronding van de implementatie van de Ow.

Lees verder

Digitalisering in het coalitieakkoord: de plannen voor de komende jaren

In december 2021 verscheen 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', het coalitieakkoord 2021-2025 van het inmiddels beëdigde kabinet-Rutte IV. Het coalitieakkoord bevat de plannen voor de aanstaande kabinetsperiode. Wat wordt er gezegd over digitalisering? Digitalisering wordt gezien als een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waardoor ons leven er heel anders zal gaan uitzien in de komende jaren. Zoals met meer onderwerpen uit het coalitieakkoord is ook het thema 'digitalisering' een wonderlijk mengsel van grote woorden en gedetailleerde uitspraken.

Lees verder

Verder denken over de Wet open overheid

Nu de Wet open overheid (Woo) op 1 mei 2022 van kracht wordt (Stb. 2021, 499 en 500), is het zaak om goed kennis te hebben van de wet en de gevolgen ervan. Een manier om dat op peil te brengen is via het volgen van cursussen en trainingen. Die zijn er inmiddels te kust en te keur. Voor de meest uitgebreide en gedegen juridische kennis van de Woo kun je bijvoorbeeld terecht bij mr. Cornelis van der Sluis van Ten Holter Noordam Advocaten. Bij hem volgde ik een ééndaags webinar. Alhoewel het webinar veel uitgebreider en informatiever was dan ik hieronder kan weergeven, wil ik toch een aantal inzichten delen die ik eraan overhield.

Lees verder

E-mailarchivering

Halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw is e-mail als berichtenverkeer populair geworden. Inmiddels is e-mail niet meer weg te denken en is het managen van de inbox een hele uitdaging. In 2014 schreef Kim Spinder het boek We quit mail. Op haar website staat veel inspiratie om op een e-maildieet te gaan om zo drastisch minder te e-mailen. Behalve dat het helpt om minder te e-mailen, kan ook steeds meer archivering van e-mail (semi)automatisch gebeuren, al moet een deel vooralsnog handmatig op archiefwaardigheid beoordeeld worden.

Lees verder

Artikelen

De implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) moet vanaf 1 januari 2023 van kracht worden. Kort gezegd geeft deze wet burgers en bedrijven het recht om elektronische berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze. Inmiddels is de wet de Tweede Kamer gepasseerd en ligt bij de Eerste Kamer voor behandeling. De wet vraagt veel van overheidsorganisaties. Op basis van een handreiking voor invoering van het ministerie van BZK zijn door verschillende organisaties pilots gedaan met de implementatie van de Wmebv.

Lees verder

Ten Years After: zaakgericht werken

Tien jaar geleden schreef ik met mijn neef, Ad van Heijst, oprichten en oud-directeur van VHIC, een maandelijkse column in het inmiddels ter ziele gegane blad Proces en document. Het thema was meestal zaakgericht werken of een daaraan gerelateerd onderwerp. Toen ik onlangs weer een van deze stukjes tegenkwam, schrok ik een beetje van de actualiteit die het nog steeds heeft:

Lees verder

De Wet open overheid en archivering

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is vooral bekend door de verplichtingen omtrent het actief openbaar maken van documenten. Tevens heeft de Woo een groot aantal bepalingen omtrent het op verzoek openbaarmaken van documenten. De Woo vervangt de immers Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het voormalige Wob-verzoek is per 1 mei een Woo-verzoek geworden. De Woo kent echter nog een derde element en dat is het verbeteren van de (digitale) informatiehuishouding. Dit komt tot uiting in twee artikelen van de Woo: art. 2.4, lid 1 en art. 6.1. Zie hiervoor ook deze blog.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer