Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Naar een betere informatiehuishouding

Dit jaar werk ik tien jaar in het vakgebied informatiebeheer. Met nieuwe wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet open overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid stapelen de uitdagingen zich op. Maar het zijn niet alleen nieuwe wetten die voor uitdagingen zorgen. Tien jaar geleden was de transitie van papier naar digitaal archief in volle gang. Momenteel werken en archiveren we volledig digitaal, en waar dit nog niet zo was, is dit versneld door covid-19. Met deze digitalisering heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden. De DIV-teams werden kleiner en de vakambtenaar moet nu vaak zelf alle relevante informatie opslaan in het juiste systeem. Vandaag de dag is het vooral een uitdaging om het informatiebeheer ‘op orde’ te hebben.

Lees verder

Archiveren van algoritmes

Transparantie van de overheid is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor komt, onder andere met de Wet open overheid, maar ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Wat mij dit eerste kwartaal opviel, zijn de berichten over het archiveren van algoritmes. Een uitdaging erbij voor het vakgebied informatiebeheer!

Lees verder

Gegevens managen

De covid-19-crisis heeft het belang van kwalitatief goede gegevens voor beleid nog eens onderstreept. Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er per dag? Wat is de bezettingsgraad? Wat leert het coronadashboard? Enzovoort. Het betreft gegevens die de basis vormen voor het kabinetsbeleid inzake corona.

Lees verder

Recht op vergetelheid

Van sommige dingen in het leven zou je willen dat je ze zo kon vergeten. Neem nu de periode dat Donald Trump leiding gaf aan de Verenigde Staten en alle uitwassen waarmee dat gepaard ging. Er zou een knop moeten zijn die je kunt indrukken waarna deze hele episode vergeten zou zijn. Hoe handig zou dat zijn? Of misschien wel voor persoonlijke zaken waar je liever niet aan herinnerd wordt, zoals in de film Eternal sunshine of the spotless mind waarin een ongelukkige levensperiode eenvoudig uit het geheugen gewist wordt.

Lees verder

Het model DSP van VIND Informatiemanagement

Het model Documentair Structuur Plan (DSP) bevat een overzicht van alle zaaktypen/processen die gemeenten uitvoeren. Het model vormt de kern van VIND Informatiemanagement. In deze bijdrage een sterk punt van het model, recente aanpassingen en aanpassingen die gaan komen.

Lees verder

Artikelen

Ingeloste beloften

De verkiezingen zijn achter de rug; een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Toch tijd voor een korte terugblik op de ambities van het kabinet-Rutte III (2017-2021) omtrent digitalisering. Het woord ‘digitalisering’ komt in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ (2017) 22 maal voor. Dat gebeurt in de context van veiligheid, defensie, bestuur, onderwijs, zorg, cultuur, economie en zelfs luchtvaart.

Lees verder

Het begrip ‘archiefbescheiden’

In de dagelijkse praktijk van het archief- en informatiebeheer worden begrippen als informatie, archiefbescheiden, data, documenten, gegevens en informatieobjecten voortdurend door elkaar gebruikt. Veelal probleemloos, omdat de professionele gebruikers wel weten wat ze onder een begrip verstaan. Het is vaak lastiger uit te leggen aan andere collega’s, bestuurders of burgers wat onder een containerbegrip als ‘informatie’ valt, welke wet- en regelgeving hierop van toepassing is en wie bevoegd is hierop toezicht uit te oefenen. Zeker in het geval van de Archiefwet blijft het noodzakelijk om duidelijk te maken dat de diverse vormen waarin (overheids)informatie zich manifesteert tot ‘archiefbescheiden’ in de zin der wet behoren. In mijn werk als provinciearchivaris hanteer ik sinds kort de volgende uitleg over het begrip ‘archiefbescheiden’.

Lees verder

Rood betekent veranderen

Provinciaal toezicht op het gemeentelijk archiefbeheer
Door de invoering van de Wet revitalisering generiek toezicht is er sinds 2012 veel veranderd in het toezicht op het gemeentelijk archiefbeheer. Het specifieke toezicht door provincies is omgezet naar een generiek toezicht op basis van de Gemeentewet. Gemeenten moeten met het eigen kwaliteitssysteem de kwaliteit van hun archiefbeheer zelf in de gaten houden. Indien nodig kan de provincie ingrijpen. Zo’n ‘rode kaart’ noodzaakt tot een verbeterplan. Voor een duurzame verbetering van de kwaliteit van het archiefbeheer is het echter tevens zaak te komen tot structurele verbeteringen van het informatiebeheer in termen van het gedrag van medewerkers en de beschikbaarheid van capaciteit en overige middelen.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer