Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

VIND Informatiemanagement

Blogs

Nieuwe selectielijsten voor gemeenten én provincies

Dit jaar zijn nieuwe selectielijsten voor zowel gemeenten als provincies van kracht geworden. Alle gemeenten en provincies, evenals alle andere overheidsorganen die de gemeentelijke of provinciale selectielijst hanteren, krijgen te maken met nieuwe bewaartermijnen voor documenten die vanaf 1 januari 2020 zijn opgemaakt of ontvangen. Ook is de selectielijst voor de archiefbescheiden van de commissaris van de Koning als rijksorgaan in werking getreden. De belangrijkste aspecten van een en ander leest u hier.

Lees verder

Informatiedomein vergt één team, één taak

De slogan één team, één taak kent zijn oorsprong bij de landmacht, maar wordt inmiddels veel gebruikt om goede samenwerking binnen een team te benadrukken. De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren hoe het is om als adviseur informatiebeheer onderdeel te zijn van een team informatiemanagement. Hoe meer de samenwerking in ons team voor mij vanzelfsprekend werd, hoe beter ik zag dat dit bij andere overheidsorganisaties niet altijd zo is. Toch vergt een goede informatievoorziening dat alle betrokkenen samenwerken als ware het één team.

Lees verder

Inspirerende publicaties informatiebeheer

Op het moment van schrijven ben ik negen weken thuis en probeer ik werk en gezin te combineren. Het voelt als jongleren en zo af en toe laat ik nog een bal vallen. Ik denk dat veel mensen dit gevoel wel herkennen. Des te groter is mijn waardering voor alles wat gewoon doorgaat en dit motiveert mij ook om mijn werk zo goed mogelijk te blijven doen. De afgelopen weken zag ik de ene inspirerende publicatie na de andere voorbijkomen. Ons vakgebied is volop in beweging!

Lees verder

De Wob, de Woo en het Verdrag van Tromsø

De Wet open overheid (Woo) moet de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. Naast de Wob en de Woo is er nog het Verdrag van Tromsø. Dit verdrag gaat zowel naar de letter als naar de geest verder met openbaarmaking dan nu de Nederlandse praktijk is met de Wob en ook volgens het Woo-voorstel. In 2011 stelde de Minister van BZK dat geen voorstellen tot wijziging van de Wob mogen worden gedaan die indruisen tegen de bepalingen van het Verdrag van Tromsø. Betekent dit een no-go voor de Woo?

Lees verder

Artikelen

Digitale toegankelijkheid

Inleiding
De week van 5 t/m 9 oktober 2020 was de Week van de Toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid denk je misschien in eerste instantie aan fysieke toegankelijkheid, maar waar steeds meer aandacht voor komt is digitale toegankelijkheid. Veel gemeenten organiseerden in deze week een activiteit over digitale toegankelijkheid, vooral omdat op 23 september j.l. de wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid overheid is ingegaan. Overheidsinstanties moeten nu dus zorgen dat hun websites voldoen aan de Europese toegankelijkheidsstandaard: WCAG 2.1, niveau A & AA.

Lees verder

Heeft u al een kwaliteitssysteem?

Inleiding
De huidige Archiefregeling verplicht overheden ervoor te zorgen dat hun archief- en informatiebeheer voldoen aan toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem. Welke kwaliteitssystemen en ervaringen zijn er en hoe pakken organisaties dit op? Een stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen worden hier geschetst.

Lees verder

KIDO light

In 2016 werd de Handreiking KIDO (het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden) gepubliceerd. Een jaar later bleek uit een onderzoek dat het opzetten, uitwerken en werken met een kwaliteitssysteem bij geen enkele overheidslaag (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen) echt van de grond wilde komen. Een klacht was dat KIDO ingewikkeld en omvangrijk was en dat men niet goed wist hoe te beginnen. Voor de VNG was dit een signaal en daarom is gestart met het opstellen van een toegankelijker versie: KIDO light. Op dinsdag 8 september organiseerde VNG Realisatie hier een webinar over.

Lees verder

De complexiteit van één procesoverzicht

Procesgericht werken door middel van zaakgericht werken is geen nieuw concept. Maar de verandering naar deze procesgerichte manier van werken blijft een uitdaging, helemaal wanneer informatiebeheer wordt geïntegreerd zodat er sprake is van archivering by design. Overheidsorganisaties kenmerken zich vaak door een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden. Dit is op zich al complex om te overzien en systemen op in te richten. Tel daar de snelheid van informatie-uitwisseling bij op en de uitdaging is compleet.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer