Welkom bij VIND Informatiemanagement!

VIND Informatiemanagement is er voor de informatieprofessional die op zoek is naar kennis, interessante artikelen en blogs over informatiemanagement. Daarnaast biedt deze site praktische handvatten en hulpmiddelen die het beheer van informatie eenvoudiger maken.

VIND Informatiemanagement is voortgekomen uit de e-Docmanager, het digitale vakblad van de Sdu. Met VIND Informatiemanagement biedt de Sdu het platform voor medewerkers die op alle werkniveaus vanuit hun functie betrokken zijn bij het beheer van informatie binnen een organisatie.

Heeft u vragen, wilt u meer weten over de redactie of wilt u reageren op onderdelen van deze site? Heeft u belangstelling voor bijvoorbeeld het Model-DSP of de iNavigator? Kijk dan even op www.vindinformatiemanagement.nl/over-ons

Blogs

Common Ground

Dinsdag 9 september ben ik voor het eerst sinds maart 2020 weer naar een fysiek congres geweest. Het jaarlijkse congres zaakgericht werken georganiseerd door Heliview was voor het eerst weer live in Nieuwegein. Fantastisch om weer live contact te hebben en geïnspireerd te worden door ontwikkelingen op gebied van zaakgericht werken. Het was nog wel met een kleine groep. Ik kijk uit naar de eerstvolgende ‘normale’ editie. Eén onderwerp sprong er voor mij – onverwacht – uit: Common Ground.

Lees verder

Ondergelopen archieven

Overstromingen en wateroverlast
We kunnen ons de beelden nog heel goed herinneren. In juli van dit jaar werden meerdere dorpen en steden in België en Duitsland geconfronteerd met enorme overstromingen. Kolkende rivieren en ondergelopen straten zorgden ervoor dat huizen en ook overheidsgebouwen voor een groot deel onder water kwamen te staan. In Nederland werd onder meer Valkenburg getroffen door dit natuurgeweld en steeg het water in de grote rivieren meters met als gevolg wateroverlast op plaatsen waar we dit in honderd jaar niet meer hadden gehad.

Lees verder

Zaakgericht werken

Recent heb ik een training zaakgericht werken voor mijn collega’s mogen ontwikkelen en geven. Ruim tien jaar geleden is het concept zaakgericht werken ontstaan. Het voelt inmiddels als zo’n bekend begrip dat ik soms vergeet dat dit lang niet voor alle (nieuwe) gemeenteambtenaren zo is. In de GEMMA Katern wordt de volgende definitie gegeven: ‘Zaakgericht werken is een vorm van procesgericht werken waarbij de informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform kan worden ontsloten naar alle betrokkenen.’

Lees verder

Naar een betere informatiehuishouding

Dit jaar werk ik tien jaar in het vakgebied informatiebeheer. Met nieuwe wet- en regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming, de Wet open overheid en het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid stapelen de uitdagingen zich op. Maar het zijn niet alleen nieuwe wetten die voor uitdagingen zorgen. Tien jaar geleden was de transitie van papier naar digitaal archief in volle gang. Momenteel werken en archiveren we volledig digitaal, en waar dit nog niet zo was, is dit versneld door covid-19. Met deze digitalisering heeft een verschuiving van taken plaatsgevonden. De DIV-teams werden kleiner en de vakambtenaar moet nu vaak zelf alle relevante informatie opslaan in het juiste systeem. Vandaag de dag is het vooral een uitdaging om het informatiebeheer ‘op orde’ te hebben.

Lees verder

Archiveren van algoritmes

Transparantie van de overheid is een onderwerp waar steeds meer aandacht voor komt, onder andere met de Wet open overheid, maar ook naar aanleiding van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Wat mij dit eerste kwartaal opviel, zijn de berichten over het archiveren van algoritmes. Een uitdaging erbij voor het vakgebied informatiebeheer!

Lees verder

Artikelen

Information governance

De term information governance komt veelvuldig voor in rapporten over informatiemanagement en aan de managementtafel. Laten we eens kijken waar het vandaan komt, wat het betekent en wat we ermee kunnen.

Lees verder

Gemeenschappelijke regelingen en de Archiefwet

Op 28 juni 2021 stemde de Tweede Kamer in met de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en enkele andere wetten (https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01). Zodra de Eerste Kamer ook akkoord gaat, kan de wet per koninklijk besluit in werking treden. Wat was de aanleiding voor deze wijziging en heeft het nog gevolgen voor de archivering door de ten behoeve van een gemeenschappelijke regelingen gevormde organisatie en het toezicht daarop?

Lees verder

Archiveren van sociale media

In mijn recente bijdragen over ‘Het begrip archiefbescheiden’ en ‘Visie op e-mailarchivering’ stipte ik al kort het belang aan van een goede vastlegging van verzonden en ontvangen berichten via sociale media. Uitingen van overheidsorganen op sociale media vallen onder de reikwijdte van het begrip ‘archiefbescheiden’ en daarmee onder de werking van de Archiefwet. Dat vraagt vervolgens om beleid over hoe overheden en hun medewerkers deze sociale media kunnen en moeten gebruiken en beheren.

Lees verder

Vernietigen van (digitale) overheidsinformatie

Het vernietigen van informatie is een belangrijk en actueel item. Onder meer door de komst van de Algemene verordening gevensbescherming (AVG) zijn we ons veel bewuster geworden van de noodzaak tot het beschermen van persoonsgegevens. De toeslagenaffaire heeft laten zien wat er gebeurt als er onterecht een zwarte lijst is aangelegd en deze gegevens met andere instanties worden gedeeld.

Lees verder

Artificial intelligence in het archief

Artificial intelligence (AI), of in het Nederlands: kunstmatige intelligentie, is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Het komt negatief, neutraal en positief in het nieuws. AI is inmiddels ook doorgedrongen in het informatiebeheer. De berichten over de opbrengsten zijn nog steeds positief.

Lees verder

VIND Informatiemanagement

dé basis van uw informatiehuishouding

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Wij komen graag langs voor een vrijblijvend gesprek.

Onze partner

VHIC

VHIC is een landelijk opererend, resultaatgericht adviesbureau voor informatiebeheer. Wij ondersteunen organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten. VHIC heeft  ervaring  bij (semi) overheid en bedrijfsleven.

Lees meer