Keteninformatisering

Inhoud

Artikelen en blogs

Referentiearchitectuur voor archieven

Auteur: drs. Roland Bisscheroux. De Archiefvisie van de ministeries van OCW en BZK richt zich op archiveren en de omgang met informatie in het digitale tijdperk. In de Archiefvisie wordt onder meer vastgesteld dat de zorg voor archief niet meer na 20 jaar begint maar al op het moment dat de informatie wordt gecreëerd, dat de meeste informatie eerder dan 20 jaar voor iedereen beschikbaar kan zijn en dat burgers gemakkelijk toegang tot die vele informatiebronnen kunnen krijgen. In verband met dit laatste punt wordt gesproken over de 'Archiefcollectie NL'. De uitdaging voor de archiefsector die hier geschetst wordt, betreft in informatiekundige termen de 'interoperabiliteit' van archiefinstellingen. Interoperabiliteit is 'het vermogen van organisaties (en hun processen en systemen) om effectief en efficiënt informatie te delen met hun omgeving'. Aan dit vermogen om effectief en efficiënt informatie te delen ontbreekt het archiefinstellingen.

Lees verder

Bouw Informatie Modellen (BIM)

Auteur: Theo Kremer, freelance docent VHIC. Enige maanden geleden schreef ik op deze plek over de mogelijke consequenties van het werken met bouwinformatiemodellen voor ons vakgebied. Hierin ben ik ingegaan op het mogelijk einde van het projectdossier en het einde van de huidige vorm van archiveren.

Lees verder

‘Gij zult openbaar maken’; een samenvatting

Auteur: Alexander Raven. In het rapport ‘Gij zult openbaar maken, naar een volwassen omgang met overheidsinformatie’ (september 2012) stelt de Raad voor het openbaar bestuur zich de vraag op welke wijze  openbaarheid van bestuur kan bijdragen aan de legitimiteit van en het vertrouwen in het openbaar bestuur? Ondanks de stijgende maatschappelijke behoefte aan informatie constateert de Raad dat de openbaarheid onder druk is komen te staan. Dit als gevolg van, onder andere, de veroudering van het openbaarheidsregime van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de negatieve impact van het bedrijfsmatige denken op de democratische waarde van openbaarheid (New Public Management) en de toegenomen complexiteit van informatiestromen als gevolg van digitalisering bij de overheid.

Lees verder

Fragmentatie of verbinding? Informatie en interoperabiliteit (deel 2)

Auteur: Jeroen Snijders. In het voorgaande artikel is interoperabiliteit omschreven als de mate waarin organisaties en systemen informatie kunnen uitwisselen en hergebruiken, en werden nut en noodzaak van interoperabiliteit geschetst. Als obstakels voor de ontwikkeling naar informatie-uitwisseling zijn genoemd: onzichtbaarheid (wat is het probleem?), hokjesgeest (onze wijze van organiseren), semantiek en legacy. Dit artikel gaat in op mogelijke oplossingsrichtingen.

Lees verder

Fragmentatie of verbinding? Informatie en interoperabiliteit (deel 1)

Auteur: Jeroen Snijders. Informatiesystemen die niet samenwerken, onvolledige dossiers vanwege alle verschillende toepassingen, problemen in de samenwerking door gebrekkige informatie-uitwisseling. Klinkt het u bekend in de oren? Interoperabiliteit is de mate waarin organisaties en systemen informatie kunnen uitwisselen en hergebruiken. Het is ook wel een modewoord genoemd, maar ondertussen besteden overheid en industrie veel inspanning en geld aan deze ontwikkeling. Is het nu een hype of moet u er iets mee?

Lees verder

Een visie gevraagd op BIM en Visi

Auteur: Theo Kremer. Soms praat je jaren over iets dat waarschijnlijk toch nooit gebeurt, maar plotseling gebeurt het toch. En dan weet je niet wat je moet doen. Je had je er al mee verzoend. Dit lijkt nu te gebeuren met BIM, Bouw Informatie Model (ook: Building Information Management). Een softwarepakket voor technisch tekenaars. Een andere manier van ontwerpen, het nieuwe ontwerpen, een totaal andere manier van werken. Samenwerken. Samenwerken in de keten. Meer nog, samenwerken door informatie te delen binnen de keten.

Lees verder

ISO 30300 en ISO 30301

Nadat de wereldwijde boekhoudschandalen bij beursgenoteerde ondernemingen aan het licht kwamen, zijn onder de noemer van 'corporate governance' nieuwe regels ontstaan. Zij kwamen in de vorm van gedragscodes, richtlijnen en wetgeving, bedoeld om een goed en integer bestuur te bewerkstelligen. Hierbij is de snelle en effectieve ontsluiting van de informatie van een organisatie, van de records, essentieel. Om de transparantie van de besluitvormingsprocessen en de uitvoering van de bedrijfsprocessen te vergroten, is het van belang om het topmanagement bewust te laten worden van het belang van goed recordsmanagement. Dit management dient de aansturing op zich te nemen en voldoende financiële en personele middelen beschikbaar te stellen, zodat de organisatie zich te allen tijde kan verantwoorden en de bedrijfsvoering effectief wordt ondersteund.

Lees verder

ISO 15489 en ISO 30300-normen vergeleken

De in 2001 gepubliceerde ISO 15489 is dé internationale norm om binnen een organisatie een goed informatie- en archiefbeheer in te richten. De norm wordt in 50 landen gebruikt en is inmiddels in 22 talen vertaald. In november 2011 heeft de ISO twee nieuwe normen gepubliceerd: de ISO 30300:2011 en de ISO 30301:2011. Deze normen kennen een andere insteek en zijn meer gericht op het topmanagement. In dit artikel vergelijken we deze normen op een aantal punten met elkaar.

Lees verder